ApiLoc - A database of published protein sub-cellular localisation in Apicomplexa

version 3 (curated until May 28, 2011)

PY03857 ()

PfS230 paralog-related, a gene from Plasmodium yoelii

Compiled localisation

Who localised this protein by microscopy?

No manually curated localisations are recorded in ApiLoc, sorry.

Orthology

OrthoMCL

Part of OrthoMCL group OG4_42799

Localised Genes in this Group
Other Apicomplexan Genes in this Group
Non-Apicomplexan Genes in this OrthoMCL Group with Gene Ontology 'Inferred from Direct Assay (IDA)' Cellular Component Terms
    There are no non-apicomplexan genes that have manually annotated evidence codes.

Amino Acid Sequence

>PY03857 PfS230 paralog-related
ISSDKNDKPYFEEIISEEKDIYEFEGYLEKVIGIKLEGYELDPPNCFKSVYEDDKRIYLEVEYHYSKCINLDRKNYKLRF
YFLSQYFADYELKFSCNIINIKTQKKKTVTFGDGMATSDHILKIVDDDSKTIKYFNDIPYQMCNFDYNLSKLSEIQICEK
TINEFSLFMYNCEQITDNRIVYGKEPINTIKYLSNVFPINKFTDLFFNTKDIDIPEINEQFKGFKFFMTSFINHGSYPLT
IECGVTNGGTDYRRAIILLHVRTDLKDRPVSFCDFRKGELYNYLNAYSEGDLCIIISKSNTSFGFRCPENTKKMPEKCFT
QVYEKGYLHDSYKINTKNIINYSFENPEYALAGFNYTLTKSYQFECHCVDKETEQIVKTVLVKYVNEDEIYDYNDLPLVN
HKSIVAHPNKTHLCDFMTSDNMLSPKKEDSVNYVCNVFPKPLEYVALHCPTNIVDVENEDDISRLSKEMHKEEIKAELRI
KLRKRNIYSMLYHTPKNAPSYVIDKNMQSVSSITDVIPGIIVLDKVSEKISKMEKNENGIYDASITPDENDETNILYKKY
IGKDNSISNGFFIFQLPPYIETNETIEFLCINSSTKKNLNIGNNGIMTVHIRKEGNKIDGCYFYKNKPQNSFLKESIKMG
SNQECKLQSDGDLEYFGILCPTQNNFFLSPNNCFSQMYTESNELIKIKNVDSDFEVFSDKKGLSYLKISQKYLGYSKLIC
YCNDNTIVSNIDGTPLTQQNKIILEFNVSSKNAFGVQKTNYTKVSNFLVGYEFSNKRATPIYRKKHVCDFTKKTNSLEPV
NEVDTVHSCYIHLEQNLNMVQVKCPKIVKSDDDIFDSNIIINNKKTSQRSSQKNNFYLENANVEPEELEKYKNIEYIPEN
DEVMYLDKKEKLDDILPGVIILDKNKMFKEKGNFTFVTPLIVEKVLILKIYCDNTKTIINNMKGQKGITVIRVSQNTTKN
KLYGCDFSGNSKKKFYYSNVYDLEKQNEFCEIELKENIVVSLNCPTGKINPKNCFRKVYIKSNMNEQITENIENIFNEIK
VIDADYFINNSSTFLMISKITKKEFDFYCTCEDYKTKNIGTIYIKNYEYLDSKPIYKNKKISYIDVVPYYLNDSYVCDFT
EKHYSILQRKNINIEELLKRYLSMIKPYEDGEYKHYNLNLKLKKEIMKKQYIEYLKQKIKEFEENPFNITKYDNQIVSFR
CNIDLNPFDKFVIKCPPKKNSNTYLKGQEYSDSINTSIEDVQFENFTYRSNLGLNENKMLEKLNNVLFGSLLINKNTNSS
FFEQGTLELIISPYSESSKNIVFSCEYLEKDESKGIIGTASIFIKKNDNKILGCHFIDKSFDVNSLEETDEHLTSLAYKN
NSFVFETNLIEGKTVYCDIEAIENDVVGLSCPYNFITTPENCFEYVQIEGTDKELETHKLDNLLYGVKIFKNEMYKQNYT
PTYIILPKRINKSLKIFCSCNSITSIQVGIIQINVIGNDLNNWFKKEVIHNIYAYQRQHYYYDFSSGTLSITSENDTPIS
ILSDKTYDSNNELDVDVNEIPQLNMLKLNSQEDSTSTEQYKNDNPIDQETHNDDNILNPLRTKKVYEVTITASEFTTIKI
VCPLRNYEQFKQSKITPENFFEYVLVKNKEIDAEKGISLLNLEHIDKIFIDKFKGNDKKNKLETEKYKNRDINKDEEEDD
EEDDDEEDDDEEDKKNEQEKKKTDKFIKEEIKKVEYDNLGNKIIISVKSKKPKATIEDTDKIYKKKIINESEKYIVKNIN
DVISYVNYKSEINDNTYESTIYFSPLLLNKAQFFINCDNSLTLNQSKRGKTAIVKINVHPNSLKIMGCDFVGAYSSYFIF
SKKWDQITPNYVCEINVEDDSIIGLACPYNTKIYPSDCFESVIKNNKVYKRDTLIEYKNTFFYQKNGKPTLSFIQIKKVY
SDHLTCKCFENNNGNYKEVTIKLIYKSYILGTPKMTLNKPFMKYKSVNFLDYLIGKKF

Proteomics

Found in:

Not found in:

Gene-Specific Links for PY03857

General Sub-Cellular Localisation Links